Algemene Voorwaarden AXON leertrajecten

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 34254464.

Artikel 1 Begrippen

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan AXON leertrajecten B.V., gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot het houden van een cursus, opleiding, training, intervisie, workshop en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘cursus’.
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  - cursusmaterialen: alle systemen, modellen, schema's, programma's, documentatie, werkinstructies enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de cursus door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
  - hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals videoapparatuur, overheadprojector, beamer, flap-over, white board of computers;
  - cursus met open inschrijving: cursus die toegankelijk is voor ieder die behoort tot de doelgroep van de cursus; de cursus wordt op een locatie gegeven die door opdrachtnemer is aangewezen;
  - cursus met gesloten inschrijving of incompany cursus: cursus die, eventueel op maat gemaakt voor een instelling of onderneming, uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van die instelling of onderneming voor zover de medewerkers behoren tot de doelgroep van de cursus; de cursus wordt op een locatie gegeven die door de betreffende instelling of onderneming wordt aangewezen;
  - werkruimte: alle ruimten die noodzakelijk zijn om de cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals cursuslokaal of overlegruimte;
  - annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van een of meer datums van een cursus.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Bij een cursus met open inschrijving komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door ondertekening door opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldingsformulier en door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de inschrijving of aanmelding.
 2. Bij een incompany cursus komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte die door opdrachtnemer aan opdrachtgever is uitgebracht en ondertekend.

Artikel 4 Annulering van een cursus met open inschrijving en vervanging

 1. Opdrachtgever voor een cursus met open inschrijving heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief. 
 2. Annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van de eerste cursusdag tegen administratiekosten á 50 Euro geschieden. 
 3. Bij annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever tussen zes en vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is opdrachtgever verplicht 50% van de cursusprijs te vergoeden.
 4. Bij annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is opdrachtgever verplicht 100% van de cursusprijs te vergoeden.
 5. In geval opdrachtgever na aanvang van de cursus met open inschrijving de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Opdrachtgever kan in zijn plaats in overleg met opdrachtnemer een andere persoon aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering aan opdrachtnemer wordt medegedeeld en de vervanger behoort tot de doelgroep van de cursus.
 7. Vervanging na de start van de cursus is niet toegestaan. 
 8. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus met open inschrijving te annuleren, in welk geval opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 5 Annulering van een incompany cursus

 1. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van bijvoorbeeld een jaarplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt over het houden van cursussen en de data waarop deze plaats vinden, kan opdrachtgever indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, tot annulering van de cursus overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal zes weken voorafgaand aan de datum waarop de cursus zou plaats vinden, schriftelijk aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. 
 2. In geval opdrachtgever tot annulering van de cursus is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de cursus vervaardigde of aangeschafte materialen over te nemen en te betalen. 
 3. Opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering. 
 4. Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 6 Auteursrecht 

 1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van opdrachtnemer berust uitsluitend bij opdrachtnemer.
 2. Verveelvoudigen, openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden van de cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van opdrachtnemer, is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd diensten en producten van opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 
 4. Voor zover opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij opdrachtnemer berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt. 
 5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000 Euro onverminderd het recht van opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde cursusmaterialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade. 

Artikel 7 Hulpmiddelen, materialen en werkruimten 

 1. Indien de uitvoering van de cursus bij opdrachtgever plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de cursus benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Opdrachtnemer en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over hulpmiddelen en werkruimten die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld. 
 2. Het dient opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimte te betreden. De werkruimte zal tijdens de activiteiten uitsluitend aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn zodat cursusmaterialen, hulpmiddelen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de werkruimte niet afsluitbaar is, dient opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van cursusmaterialen en hulpmiddelen. 
 3. Indien opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met opdrachtnemer zijn gemaakt, verzuimt de benodigde hulpmiddelen en werkruimten aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen, is opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van hulpmiddelen en/of werkruimten geen doorgang kunnen vinden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 8 Overmacht 

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. 
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer, brand, binnenlandse onlusten, stremmingen in vervoer, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen. 
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. Indien in de overeenkomst de naam van een medeweker is opgenomen, is opdrachtnemer gerechtigd een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst 

 1. De vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien opdrachtnemer, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die opdrachtnemer gerede twijfel geven dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
 2. In de in lid 1 genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10 Prijzen 

 1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. Opdrachtnemer behoudt zich, met in achtneming van het tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan. 
 2. Indien opdrachtnemer de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 8 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Betaling 

 1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan. 
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. De betaling door opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van opdrachtnemer. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan opdrachtnemer de wettelijke interest van opdrachtgever vorderen. 
 4. Eventuele incassokosten, die opdrachtnemer moet maken na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 10.000 Euro. 
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie. 
 5. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

AXON leertrajecten B.V.
Parkweg 126
6511 BM Nijmegen
KvK 34254464
Versie 0812